De ce este necesară transcrierea actelor de stare civilă emise în străinătate

Actele de stare civilă ale cetăţenilor români, întocmite la autorităţile străine, au putere doveditoare în România numai dacă sunt transcrise în registrele de stare civilă române.

Cetăţeanul român are obligaţia ca, în termen de 6 luni de la întoarcerea în ţară sau de la primirea din străinătate a certificatului sau extrasului de stare civilă să ceară transcrierea acestor acte la Serviciul Public Local de Evidenţă a Persoanelor sau la Primăria unităţii administrativ-teritoraile în a cărei rază domiciliază.

A T E N Ţ I E
părinţii care nu declară/ înregistrează, în termenele legale, naşterea vor plăti amendă cuprinsă între 100 –200 lei

1. Ce trebuie făcut    în străinătate

 • în prima fază, părinţii copilului înregistrează naşterea la autorităţile competente din străinătate

 • certificatul/ extrasul de naştere va cuprinde, obligatoriu, numele şi prenumele copilului precum şi ale părinţilor acestuia, data şi locul naşterii etc;

 • IMPORTANT, la primirea certificatului/ extrasului de naştere, acesta SE VA CITI, astfel încât informaţiile înscrise în documentul oficial să corespundă întocmai cu datele de identitate corecte al(e) părintelui/ părinţilor. Dacă se constată greşeli insistaţi la emitent să le corecteze!

2. Ce trebuie făcut     în România

Transcrierea certificatelor şi extraselor de stare civilă se efectuează cu aprobarea primarului, în baza avizului prealabil al D.J.E.P. Prahova.

 • în termen de 6 luni, tatăl/ mama copilului sau persoana majoră care a (re)dobândit cetăţenia română ori un împuternicit al acestora, cu procură specială (după caz – simplă, cu apostille, supralegalizată) să solicite, la Primăria locului de domiciliu al oricăruia dintre părinţi, TRANSCRIEREA certificatului/ extrasului de naştere

LA  XEROX

 • se execută fotocopii de pe:

 • cartea de identitate a mamei şi tatălui/ persoanei majore care a (re)dobîndit cetăţenia română – paşaportul/ actul de identitate, emis în străinătate – pentru cetăţeanul străin;

 • certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă ei sunt căsătoriţi);

 • certificatele de naştere ale ambilor părinţi (dacă nu sunt căsătoriţi).

Acte necesare
(se vor citi cu atenţie indicaţiile de mai sus)

 1. Certificatul/ extrasul de naştere, emis de autorităţile competente din străinătate, care să cuprindă numele şi prenumele copilului, respectiv al părinţilor acestuia – original şi copie legalizată (la notar);

 1. Certificatului de (re)dobândire a cetăţeniei române - original şi fotocopie;

 2. Cărţile de identitate ale părinţilor/ persoanei majore care a (re)dobândit cetăţenia română (paşaport/ act de identitate pentru cetăţenii străini);

 3. Certificatul de căsătorie al părinţilor (emis în România) – original şi copie – dacă sunt căsătoriţi, de naştere al acestora – dacă nu sunt căsătoriţi;

 4. Declaraţie privind stabilirea domiciliului pentru copil, când părinţii au adrese diferite (se face la starea civilă);.

Legislaţie aplicabilă

 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011, pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;

Important de ştiut

Ce înseamnă noţiunea de a transcrie potrivit dicţionarului

TRANSCRIE, transcriu - a scrie din nou (pe altă foaie) un text fără modificări, a face o copie scrisă; a copia. , A înscrie, a înregistra, a copia un act, o convenţie etc. într-un registru public special.

Cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România

 • depun cererea şi actele necesare transcrierii certificatului de naştere la Primăria sectorului 1 – Bucureşti.

Minorii care au împlinit vârsta de 14 ani

 • solicită transcrierea certificatelor de naştere în nume propriu, asistaţi de unul din părinţi

 • în cazul în care părinţii au domicilii diferite în ţară, primăria competentă pentru transcrierea certificatului poate fi oricare din cele două primării pe raza cărora au domiciliul părinţii

sus