CARTEA DE IDENTITATE

 

DOCUMENTE CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/RESEDINTA

A. Acte incheiate in conditiile de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare privind titlul locativ:

1.Extrasul de carte funciara pentru informare (care este prioritar în conformitate cu prevederile art. 69 din H.G nr. 295/2021) – care poate fi obtinut:

 • de la ghiseul Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
 • online prin intermediul aplicatiei A.N.C.P.I. (în format electronic);
 • de la notarul public – insotit obligatoriu de certificatul de conformitate emis de acesta;

 NOTA: Extrasul de carte funciara trebuie sa fie emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

Solicitantul actului de identitate / persoana care primeşte în spaţiul de locuit solicitantul trebuie să figureze în extrasul de carte funciară ca proprietar cu drepturi depline asupra unui imobil cu destinaţia de locuinţă. Nudul proprietar poate solicita eliberarea actului de identitate / înscrierea reşedinţei la acea adresă numai cu acordul uzufructuarului / uzuarului.

În cazul în care în extrasul de carte funciară figurează doar dreptul de proprietate asupra unui teren, pe care a fost construit un imobil cu destinaţia de locuinţă, fără ca aceasta să fie intabulată, este necesar să se prezinte şi autorizaţia de construire însoţită de procesul-verbal de recepţie.

În cazul în care există mai mulţi proprietari (inclusiv în situaţia în care proprietarii sunt soţ soţie) pentru ca o terţă persoană să îşi stabilească domiciliul / reşedinţa la adresa respectivă este suficient acordul unuia dintre proprietari.

Locuinţa familiei

Oricare dintre soţi poate cere notarea în cartea funciară, în condiţiile legii, a unui imobil ca locuinţă a familiei, chiar dacă nu este proprietarul imobilului. [art. 321 alin. (2) din Codul Civil]

Fără consimţământul scris al celuilalt soţ, niciunul dintre soţi, chiar dacă este proprietar exclusiv, nu poate dispune de drepturile asupra locuinţei familiei şi nici nu poate încheia acte prin care ar fi afectată folosinţa acesteia. [art. 322 alin. (1) din Codul Civil]

 

2. Contractul de vanzare/vanzare-cumparare – autentificat la un notar public sau inregistrat la nivelul institutiei care a detinut fondul locativ;

3. Contractul de vanzare/vanzare-cumparare - autentificat la un notar public, prin care cumparatorul dobandeste doar un dezmembramant al dreptului de proprietate, respectiv nuda proprietate, iar vanzatorul isi rezerva dreptul de uzufruct sau abitatie viagera pentru sine sau pentru o alta persoana fizica;

Dreptul de uzufruct asupra intregului imobil

Dacă vanzatorul isi rezerva dreptul de uzufruct pentru sine sau pentru o alta persoana fizica asupra intregului imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este:

 • nudul proprietar - uzufructuarul trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • uzufructuarul - nudul proprietar nu trebunie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - numai uzufructuarul da declaratia de primire in spatiu;

      Dreptul de abitatie viageră asupra intregului imobil

Dacă vanzatorul isi rezerva dreptul de  abitatie viagera  pentru sine sau pentru o alta persoana fizica asupra intregului imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este:

 • persoana care are dreptul de abitatie viagera sau sotul/sotia, copii, parintii si persoanele aflate in intretinere - cumparatorul nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • cumparatorul - persoana care si-a rezervat dreptul de abitatie viagera trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - atat cumparatorul cat si persoana care are dreptul de abitatie trebuie sa dea declaratia de primire in spatiu;

      Dreptul de uzufruct asupra unei cote parti din imobil

           Daca vanzatorul isi rezerva dreptul de uzufruct pentru sine sau pentru o alta persoana fizica, numai asupra unei cote parti din imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este:

 • nudul proprietar - uzufructuarul nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • uzufructuarul - nudul proprietar nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - uzufructuarul sau, dupa, caz nudul proprietar poate sa dea declaratia de primire in spatiu;

Dreptul de abitatie viagera  asupra unei cote parti din imobil

      Daca vanzatorul isi rezerva dreptul de  abitatie viagerapentru sine sau pentru o alta persoana fizica, numai asupra unei cote parti din imobil, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta, in situatia in care solicitantul actului de identitate este:

 • persoana care are dreptul de abitatie viagera sau sotul/sotia, copii, parintii si persoanele aflate in intretinere - cumparatorul nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • cumparatorul - persoana care si-a rezervat dreptul de abitatie viagera nu trebuie sa-si exprime consimtamantul de primire in spatiu;
 • o terta persoana - cumparatorul sau, dupa caz persoana care are dreptul de abitatie poate sa dea declaratia de primire in spatiu;

 

4. Contractul de vanzare/vanzare-cumparare - autentificat la un notar public prin care este cumparat un imobil cu ajutorul unui credit ipotecar, prin programul prima casa;

5. Contactul de schimb imobiliar - autentificat la un notar public;

6. Contractul de donatie - autentificat la un notar public;

        NOTA:

 • in cazul in care contractul (unul din cele enumerate la punctul 1-5) este pierdut/furat/distrus dovada adresei de domiciliu se poate face cu:
  • o copie conforma cu originalul actului din arhiva institutiei/notarului public unde a fost incheiat/autentificat sau, dupa caz, un duplicat al acestuia;
  • un extras de carte funciara
 •  In cazul in care in continutul contractului este stipulat in mod expres ca predarea-primirea imobilului se face pe baza de proces-verbal care este parte integranta a contractului, pentru a face dovada adresei de domiciliu/resedinta solicitantul trebuie sa prezinte atat contractul, cat si procesul-verbal;

7. Contractul de inchiriere/subinchiriere incheiat intre doua persoane fizice sau intre o persoana juridica si una fizica;

pentru a fi opozabil fata de terti trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii:

Daca este incheiat intre doua persoane fizice

 • sa fie autentificat la un notar public
 • sa fie atestate partile acestuia, continutul, semnatura si data certa de catre un avocat
 • sa fie inregistrat la organele teritoriale ale A.N.A.F.

Daca este incheiat intre o persoana juridica si una fizica trebuie sa fie inregistrat in registrul societatii, datat, stampilat si semnat de catre parti;

8. Contractul de comodat (folosinta gratuita) intre doua persoane fizice sau intre o persoana juridica si una fizica;

pentru a fi opozabil fata de terti trebuie sa indeplineasca una din urmatoarele conditii:

Daca este incheiat intre doua persoane fizice

 • sa fie autentificat la un notar public
 • sa fie atestate partile acestuia, continutul, semnatura si data certa de catre un avocat

Daca este incheiat intre o persoana juridica si una fizica trebuie sa fie inregistrat in registrul societatii, datat, stampilat si semnat de catre parti;

9.Titlul de proprietate

10. Contractul pentru construirea unei locuinte si procesul-verbal de predare-primire/receptie a locuintei incheiat intre o persoana fizica si Intreprinderea de locuinte/localuri sau Oficiul judetean pentru Construirea si Vanzarea Locuintelor ori Agentia Nationala pentru Locuinte etc.

11. Autorizatia de construire si procesul-verbal de receptie sau autorizaţia de luare în folosinţă

12. Hotararea judecatoreasca de constatare a dreptului de proprietate, in cazul unui imobil cumparat in baza unui inscris sub semnatura privata, dobandit prin uzucapiune, accesiune imobiliara, in urma revendicarii, etc.

13. Actul/hotararea judecatoreasca privind partajul bunurilor

14. Certificatul de mostenitor

15. Actul de adjudecare a unui imobil la licitatie

16. Contractul de leasing imobiliar

NOTA:  daca solicitantul actului de identitate este o altă persoana decat locatarul/utilizatorul, sotul/sotia sau copii acestuia este necesar si consimtamantul reprezentantului societatii de leasing;

17. Contractul de intretinere autentificat la un notar public

18. Actul de alipire sau dezlipire a unui imobil cu destinatie de locuinta – autentificat la un notar public;

19. Contractul de dare in plata a unui imobil cu destinatie de locuinta - autentificat la un notar public;

B. Declaratia scrisa a gazduitorului persoana fizica sau juridica, de primire in spatiu, insotita de un act incheiat in conditii de validitate prevazute de legislatia romana in vigoare privind titlul locativ; declaraţia se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

-  declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 1. poliţistului de siguranţă publică;
 2.  notarului public;

         ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2. sau la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată - unde este cazul);

 

C. Declaratia pe propria raspundere a solicitantului actului de identitate, insotita de nota de verificare a politistului de ordine publica (Anexa 7);

 NOTĂ: în situaţia în care proprietarul spaţiului de locuit este în viaţă, dovada adresei de domiciliu nu se poate face cu declaraţia de propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică;

D. Documentul eliberat de primarii (adeverinta) din care sa rezulte ca solicitantul sau dupa caz, gazduitorul acestuia figureaza inscris in Registrul agricol;

! Acesta poate fi preluat numai în situaţia în care nu poate fi prezentat extrasul de carte funciară sau un alt document încheiat în condiţii de validitate prevăzute de legislaţia în vigoare privind titlul locativ (prezentate la lit. A);

Nota:

Adeverinta trebuie sa fie eliberata cu cel mult 30 zile inainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

      Daca solicitantul actului de identitate este o terta persoana adeverinţa trebuie sa fie insotita de declaratia de primire in spatiu a titularului imobilului;

    

 •  astfel, la art. 5 alin. (4) din O.G. nr. 28/2008 - privind registrul agricol se menţionează că "la oraşe, municipii şi sectoare ale Municipiului Bucureşti se înscriu în registrul agricol numai gospodăriile care deţin terenuri agricole şi silvice, precum şi acelea care deţin animale pe raza lor administrativ-teritorială";
 •  totodată, legislaţia prevede că registrul agricol nu se completează pentru gospodăriile situate în blocuri de locuinţe sau construcţiile care nu deţin terenuri agricole şi silvice sau animale.
   

 

ATENTIE!

 

NU CONSTITUIE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU/REDEDINTA

 • antecontactul/promisiunea de vanzare-cumpare
 • testamentul
 • certificatul de atestare fiscala
 • certificatul de nomenclatura stradala.
sus