FURNIZAREA  DE  DATE  CU  CARACTER  PERSONAL
din
REGISTRUL  NAŢIONAL  DE  EVIDENŢĂ  A  PERSOANELOR

 

Activitatea de furnizare a unor date cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor este reglementată de O.U.G. nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetaţenilor români, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor - RGPD), care impune un set unic de reguli în materia protecţiei datelor cu caracter personal, înlocuind Directiva 95/46/CE

 Regulamentul (UE) 2016/679  pune accent pe transparenţa faţă de persoana  vizată şi responsabilizarea  operatorului de date faţă de modul în care prelucrează datele cu caracter personal.

 

Ce sunt datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă

 • Exemple: numele şi prenumele; adresa de domiciliu sau de reşedinţă; data naşterii; datele din actele de stare civilă; seria şi nr. B.I./C.I.; codul numeric personal;
 • Există şi categorii speciale de date, cum sunt de exemplu: originea rasială  sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, apartenenţa la sindicate, starea de sănătate, datele privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală, prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane, a căror prelucrare este interzisă, cu excepţii strict reglementate de R.G.P.D..

 

     Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova, în calitate de operator de date cu caracter personal, desfăşoară activităţi de prelucrare, pe baza atribuţiilor specifice care îi revin din actele normative în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

       Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

Temeiul legal al acestor operaţiuni.

    Potrivit art.6 din RGPD nr.679/2016  furnizarea unor date cu caracter personal se poate realiza numai dacă este asigurată legalitatea prelucrării:

 

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;

 

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;

 

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;

 

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;

 

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;

 

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.

 

şi îndeplinirea simultană a principiilor enumerate la art.5.

 

       În solicitările pentru furnizarea de date cu caracter personal trebuie să invocaţi în mod expres temeiul legal în baza căruia solicitaţi furnizarea acestor date, adică trebuie invocată norma juridică de natură a abilita operatorul de date cu caracter personal să realizeze prelucrarea solicitată, să indicaţi cu exactitate date de identificare ale persoanei/lor vizate şi ce date doriţi a fi comunicate din R.N.E.P..

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P.

    Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

 • datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);
 • datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt  solicitate informaţii;
 •  datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;
 •  datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

 

Unde se adresează/ soluţionează cererile de furnizare a datelor cu caracter personal.

     Potrivit  prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 84/ 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 372/ 2002, competenţa solutionării acestui tip de cereri revine: 

 • Serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor - pentru cererile formulate atât de persoanele juridice, cât şi de persoanele fizice (art. 5 lit. f) din O.G. nr. 84/ 2001 modificată şi completată;
 • Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, pentru derularea unor acţiuni de interes public, reglementate prin acte normative, conform art. 11 din O.U.G. nr. 97/2005 republicată, cu modificările si completările ulterioare;

Documentele care însoţesc  cererea privind furnizarea de date cu caracter personal din R.N.E.P.

1. Persoanele fizice sau persoanele juridice (de drept public sau privat) care solicită comunicarea de date cu caracter personal din R.N.E.P. necesare la soluţionarea unor dosare aflate pe rolul instanţelor de judecată sau, după  caz, la îndeplinirea  obligaţiei de identificare a domiciliului părţilor din dosar în vederea citării lor, vor depune cererea însoţită de un certificat de grefă în original sau copie xerox, semnată şi stampilată pentru conformitate cu originalul,  din care să rezulte numărul dosarului, instanţa şi faptul că persoana despre care se solicită date  este parte în proces sau de încheierea de şedinţă prin care se obligă  părţile la identificarea domiciliului pârâtului, precum şi a altor părţi din dosar, totodată fiind necesară şi  achitarea taxei pentru furnizare date.

 

2. În cazul cabinetelor de avocaturăcare au obligaţia de a identifica domiciliul unor părţi din dosar, în vederea citării acestora în instanţă,vor depune la sediul nostru, o cerere scrisă prin care solicită informaţiile respective, care va fi însoţită de un certificat de grefă în original sau o fotocopie semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul, din care să rezulte numărul dosarului, instanţa şi părţile implicate în proces sau după caz, încheierea de şedinţă în original sau o copie xerox semnată şi ştampilată pentru conformitate cu originalul prin care se obligă părţile la identificarea domiciliului pârâtului, precum şi a altor părţi din dosar, cu menţiunea conform cu originalul, semnată şi ştampilată de avocat.Totodată, pe lângă taxa aferentă, se va prezenta şi împuternicirea avocaţială în original sau o copie xerox cu menţiunea conform cu originalul.

 

3. În cazul birourilor notarialecare solicită informaţii despre o anumită persoană pentru dezbaterea unei succesiuni este suficientă prezentarea unei adrese oficiale (din care să rezulte deschiderea succesiunii), precum şi dovada achitării taxei pentru furnizare date.

 

4. Executorii judecătoreşti pot solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. în baza unei adrese oficiale din partea cabinetului, precum şi a achitării taxelor aferente.

 

5. Lichidatorii sau executorii judiciaricare solicită comunicarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P. vor prezenta o adresă oficială, achitând taxele aferente, precum şi următoarele documente:

 • hotărârea prin care societatea lichidatoare/lichidatorul, a fost desemnat în vederea lichidării;
 • dovada din care să rezulte faptul că persoana despre care se solicită date, este administratorul societăţii debitoare;
 • legitimaţia de membru al Uniunii Naţionale a Practicienilor a lichidatorului judiciar desemnat a soluţiona dosarul, valabilă pentru anul în curs,
 • atestatul societăţii comerciale profesionale, desemnată ca lichidator judiciar, valabilă pentru anul în curs;
 • dovada achitării taxei pentru furnizare date

6. Pentru recuperarea pe cale amiabilă sau în instanţă a prejudiciului cauzat de diferite persoane fizice la plata consumurilor de utilităţi, societăţile comerciale de distribuţie şi furnizare a utilităţilor (energie electrică/ termică, gaze, apă) vor putea obţine informaţiile necesare despre aceşti debitori, prezentând o adresă oficială, însoţită de:

 • documentele care atestă calitatea de debitor al persoanei vizate, precum şi
 • documentele care atestă faptul că a fost îndeplinită procedura prealabilă de conciliere şi de citare a persoanei la domiciliul cunoscut;
 • taxa de furnizare date – 1 leu/ persoană.

 

Menţiune:

toate celelalte situaţii care pot surveni în activitatea de furnizare a datelor cu caracter personal din R.N.E.P., vor fi tratate în mod separat, în funcţie de specificul acestora, fiind soluţionate în conformitate cu prevederile legale în materie.

Scutirea de la plata taxelor legale

    Potrivit prevederilor art. 11 alin. (6) din O.U.G nr. 97/ 2005 privind  evidenţa, domiciliul, reşedinţa si actele de identitate ale cetăţenilor români,  se exceptează de la plata taxelor prevăzute de lege verificările din R.N.E.P., sau, după caz, furnizarea unor date cu caracter personal, solicitate în scopul exercitării atribuţiilor legale, de către:

 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale şi justiţiei;
 • instituţiile publice cu atribuţii în domeniul realizării creanţelor bugetare prin   modalităţile de executare silită prevăzute de lege;
 • casele de asigurari de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, Casa de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoresti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului; Ministerul Sănătăţii Publice, autorităţile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • Ministerul Finanţelor Publice şi structurile subordonate acestuia, în scopul urmăririi impozitului pe venit datorat de persoanele fizice;
 • instituţiile cu atribuţii în domeniul protecţiei drepturilor copilului şi al asistenţei şi ocrotirii sociale a bătrânilor;
 • alte persoane juridice, în condiţiile prevăzute de lege.

Atenţie! Beneficiarii datelor cu caracter personal, comunicate din R.N.E.P., sunt obligaţi să utilizeze datele numai pentru destinaţia stabilită şi să asigure protecţia acestora, în condiţiile legii.


sus