Procedură

Cum şi unde se face înregistrarea naşterii

 • Înregistrarea naşterii se face, de către oricare dintre părinţi, pe baza declaraţiei verbale dată în faţa ofiţerului de stare civilă din municipiul, oraşul sau comuna în care s-a produs evenimentul

Termene pentru declararea şi înregistrarea naşterii

 • 30 zile de la data naşterii, pentru copilul născut viu şi aflat în viaţă;

 •   3 zile de la data naşterii, pentru copilul născut mort;

 • 24 de ore de la data decesului, pentru copilul născut viu care a decedat înăuntrul termenului  de 30 zile;

 • 30 de zile în cazul copilului găsit;

 • 30 de zile pentru copilul părăsit de mamă în maternitate.

 

ATENŢIE
părinţii care nu declară/ înregistrează, în termenele legale, naşterea vor plăti amendă cuprinsă între 50 – 150 lei

Acte necesare

Când părinţii sunt căsătoriţi

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular - tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc la Maternitate);

 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;

 • actele de identitate, aflate în termen de valabilitate, (buletinul/ cartea de identitate/ cartea provizorie de identitate) privind părinţii şi actul de identitate al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă

 • În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române , se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române;naşterea copilului se înregistrează după transcrierea căsătoriei părinţilor

Când părinţii nu sunt căsătoriţi

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular - tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc de la Maternitate);

 • certificatul de naştere al mamei;

 • actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, al mamei (buletinul/ carte de identitate/  cartea provizorie de identitate)şi al tatălui (dacă recunoaşte copilul);

 • (dacă este cazul) declaraţia prin care tatăl recunoaşte paternitatea, din care să rezulte şi numele de familie pe care îl dobândeşte copilul însoţit de consimţământul mamei.

 • declaraţia precizată mai sus se dă, în faţa ofiţerului de stare civilă, în prezenţa ambilor părinţi

Când părinţii sunt cetăţeni străini

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular - tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc de la Maternitate);

 • actul de identitate, aflat în termen de valabilitate, (carte de identitate/ carte de rezidenţă pentru membrii familiei/ permis de şedere/ certificat de înregistrare a cetăţeanului U.E. –  se prezintă împreună, după caz) al ambilor părinţi;

 • paşaportul părintelui cetăţean străin/ părinţilor cetăţeni străini;

 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului (dacă este cazul) eliberat de autorităţile din:

 • România,

 • străinătate (simplu/ cu apostille/ supralegalizat)  tradus şi  legalizat

 • declaraţie dată la notar public, cu ajutorul unui traducător autorizat – de recunoaştere a paternităţii şi purtare a numelui – făcută în prezenţa ambilor părinţi (când părinţii copilului, cetăţean/ cetăţeni străini nu sunt căsătoriţi)

ÎNREGISTRAREA NAŞTERII DUPĂ ÎMPLINIREA TERMENULUI DE 30 ZILE
(Înregistrarea tardivă)

Înregistrarea tardivă a naşterii

După Împlinirea termenului de 30 de zile, prevăzut de lege, Întocmirea actului de naştere se face la cererea scrisă a declarantului, cu aprobarea primarului unităţii administrativ-teritoriale În a cărei rază s-a produs evenimentul, precum şi cu avizul conform al S.P.C.J.E.P. sau, după caz, al D.G.E.P.M.B.

Cererea privind Înregistrarea naşterii după Împlinirea termenului de 30 de zile se depune, fie la S.P.C.L.E.P./primăria competentă să Înregistreze naşterea, fie la S.P.C.L.E.P./ primăria În raza căreia are domiciliul unul dintre părinţi/persoana majoră neÎnregistrată, respectiv sediul instituţia interesată.

 • certificatul medical constatator al naşterii, întocmit pe formular - tip, care trebuie să poarte număr de înregistrare, dată certă, sigiliul unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului (se obţine pe loc la Maternitate);

 • certificatul de căsătorie al părinţilor copilului;

 • actele de identitate, aflate în termen de valabilitate, (buletinul/ cartea de identitate/ cartea provizorie de identitate) privind părinţii şi actul de identitate al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă

 • În cazul în care căsătoria părinţilor a fost încheiată în străinătate şi nu a fost transcrisă/înscrisă în registrele de stare civilă române , se procedează la transcrierea/înscrierea în regim de urgenţă a certificatelor de stare civilă emise de autorităţile străine în registrele de stare civilă române;naşterea copilului se înregistrează după transcrierea căsătoriei părinţilor

Înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta de până la 14 ani

Acte necesare

 1. certificatul medical constatator al naşterii, Întocmit pe formular-tip, care va trebui să poarte număr de Înregistrare, dată certă, sigiliul/ştampila unităţii sanitare, semnătura şi parafa medicului;

 2. actul de identitate al mamei şi al declarantului, dacă naşterea nu este declarată de mamă;

 3. certificatul de căsătorie al părinţilor copilului, În original şi fotocopie, iar dacă aceştia poartă nume de familie diferit, declaraţia scrisă cu privire la numele pe care Îl va dobândi copilul, semnată de ambii părinţi În faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public;

 4. declaraţia de recunoaştere a copilului născut În afara căsătoriei, dată de către tată În faţa ofiţerului de stare civilă care Înregistrează naşterea, din care să rezulte şi numele de familie pe care Îl dobândeşte copilul, la care se anexează consimţământul mamei. Tatăl minor Îl poate recunoaşte singur pe copilul său dacă face dovada discernământului la momentul recunoaşterii, prin efectuarea expertizei psihiatrice.

În situaţia În care declarantul nu prezintă certificatul medical constatator al naşterii este necesară expertiza medico-legală cu privire la data naşterii, În format an, lună, zi, şi sexul persoanei.

Dispoziţiile menţionate se aplică În mod corespunzător şi În cazul În care naşterea unui cetăţean român s-a produs În străinătate şi nu a fost declarată ori a fost Înregistrată cu date nereale privind identitatea părinţilor, iar declararea naşterii sau Înregistrarea naşterii se face În ţară.

Înregistrarea tardivă a naşterii copiilor cu vârsta cuprinsă Între 14 şi 18 ani

Se prezintă documentele necesare Înregistrării naşterii copilului cu vârsta de până la 14 ani precum şi declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost Înregistrată şi, după caz, a părinţilor sau ocrotitorului/reprezentantului legal ai/al persoanei, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm, potrivit modelelor prevăzute În anexa nr. 20, respectiv În anexa nr. 21 din Metodologia aprobată prin H.G. nr. 64/2016 cu modificările şi completările ulterioare; declaraţia se dă În faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă.

Înregistrarea tardivă a naşterii persoanei majore

Cererea scrisă a declarantului este Însoţită de următoarele documente:

 1. certificatul medical constatator al naşterii;

 2. declaraţia persoanei a cărei naştere nu a fost Înregistrată, dată În faţa ofiţerului de stare civilă/personalului cu atribuţii de stare civilă, la care anexează 2 fotografii mărimea 3/4 cm;

 3. declaraţia a 2 membri ai familiei, iar În lipsa acestora, a două persoane care o cunosc, dată În faţa ofiţerului de stare civilă

Legislaţie aplicabilă

 • Legea nr. 119/ 1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată şi actualizată;

 • Hotărârea Guvernului nr. 64/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

 • Codul civil, Legea nr. 287/ 2009, republicată;

 • Ordonanţa Guvernului nr. 41/ 2003 privind dobândirea şi schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice;

 • Hotărârea Guvernului nr. 495/ 1997 privind conţinutul, eliberarea şi actualizarea livretului de familie;

 • Legea nr. 272/ 2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, actualizată;

 • Legea nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, actualizată.

 • Hotărârea nr.801/2016-pentru stabilirea procedurilor de colectare şi ştergere a datelor persoanelor cu identitate declarată, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă şi evidenţa persoanelor

Important de ştiut

Copilul are dreptul la stabilirea şi păstrarea identităţii sale.
Copilul este înregistrat imediat după naştere şi are de la aceasta dreptul la un nume, dreptul de a dobândi cetăţenie şi, dacă este posibil, de a-şi cunoaşte părinţii şi de a fi îngrijit, crescut şi educat de aceştia.

Stabilirea prenumelui

 • Prenumele se stabileşte la data înregistrării naşterii, pe baza declaraţiei de naştere făcute de persoana care declară naşterea.

 • În cazul în care prenumele copilului trecut în certificatul medical constatator al naşterii este diferit de cel declarat , înregistrarea naşterii se face în baza declaraţiei scrise , semnată de ambii părinţii , dată în faţa ofiţerului de stare civilă sau a notarului public, din care să rezulte prenumele copilului.

Prenume indecente sau ridicole

 • Ofiţerul de stare civilă poate refuza înscrierea unor prenume care sunt formate din cuvinte indecente ori ridicole, părinţii putând opta pentru un nume corespunzător

Copilul născut cu tată necunoscut (----------- fără tată)

 • Dacă mama declară că nu este căsătorită, şi aceasta rezultă din actul de identitate coroborat cu certificatul ei de naştere, copilul se înregistrează cu numele ei de familie, iar rubricile referitoare la “tată “ nu se completează

Copilul născut în timpul căsătoriei părinţilor

 • Copilul născut în timpul căsătoriei are ca tată pe soţul mamei.

 • Copilul din căsătorie ia numele de familie comun al părinţilor.

 • Dacă părinţii nu au nume de familie comun, copilul va lua numele de familie al unuia dintre ei ori numele lor reunite. În acest caz, numele copilului se va stabili prin învoiala părinţilor şi se va declara, odată cu înregistrarea naşterii la Compartimentul de Stare Civilă, fiind necesară prezenţa ambilor părinţi sau la notarul public

Copilul născut în afara căsătoriei

 • Copilul din afara căsătoriei dobândeşte numele de familie al aceluia dintre părinţi faţă de care filiaţia a fost mai întâi stabilită.

 • Atunci când tatăl nu l-a recunoscut pe copilul său, acesta va dobândi numele de familie al mamei, respectiv rubrica tată se va bara (--------) .

 • Recunoaşterea voluntară a unui copil din afara căsătoriei este un act unilateral de voinţă.

Numele de familie - Regula simplificată, potrivit Codului civil, aplicabilă de la data de 01.10.2011 

 • În cazul în care filiaţia a fost stabilită ulterior şi faţă de celălalt părinte, copilul, prin acordul părinţilor, poate lua numele de familie al părintelui faţă de care şi-a stabilit filiaţia ulterior sau numele reunite ale acestora. 

 • Noul nume de familie al copilului se declară de către părinţi, împreună, la serviciul de stare civilă la care a fost înregistrată naşterea.

Documente necesare pentru recunoaşterea paternităţii şi purtarea numelui
- cartea de identitate, tată, mamă (original şi fotocopie)
- certificatul de naştere, tată, mamă (original şi fotocopie)

 • În lipsa acordului părinţilor, instanţa de tutelă hotărăşte şi comunică de îndată hotărârea rămasă definitivă la serviciul de stare civilă unde a fost înregistrată naşterea.

Situaţia copilului născut din relaţia extraconjugală a mamei căsătorite

 • În situaţia în care femeia căsătorită dă naştere unui copil ca urmare a unei relaţii extraconjugale, copilul îl va avea ca tată prezumat, în acte, pe soţul mamei. Dacă este cu neputinţă ca soţul mamei să fie tatăl copilului se va proceda, potrivit celor de mai jos:

 

 1. se obţine certificat de naştere al copilului – având numele comun al părinţilor, tatăl = soţul mamei, respectiv numele mamei din căsătorie;

 2. este necesară promovarea unei acţiuni în justiţie având ca obiect -  tăgada paternităţii;

 3. pronunţarea unei sentinţe civile de tăgadă a paternităţii, investită cu formulă executorie;

 4. prezentarea mamei împreună cu tatăl copilului, la Compartimentul de Stare Civilă, de la locul de domiciliu,  pentru a face declaraţia de recunoaştere a paternităţii şi purtarea numelui copilului (Important - numele de familie al mamei rămâne cel pe care aceasta l-a purtat la momentul naşterii copilului, respectiv numele din căsătorie).

Când părinţii au domicilii diferite în actele de identitate

 • părintele care declară naşterea dă o declaraţie cu privire la domiciliul copilului

 • În cazul în care declararea naşterii se face de către o persoană, alta decât unul dintre părinţi, se prezintă declaraţia notarială a oricăruia dintre părinţi, din care să rezulte domiciliul copilului

 

sus