Noutăţi

 

Informaţii furnizate de Comisia Europeanăşi de Statele membre cu privire la conţinutul

Regulamentului (UE) 2016/1191 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulaţii a cetăţenilor prin simplificarea cerinţelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 (articolul 21)

 

Informaţii privind circulaţia anumitor documente oficiale între Statele membre

 

               

Informaţii privind circulaţia anumitor documente oficiale între Statele membre

 

În temeiul Regulamentului, care promovează libera circulaţie a cetăţenilor, începând cu data de 16 februarie 2019 anumite documente oficiale şi copiile lor certificate sunt scutite de obligaţia de legalizare şi de formalitatea apostilei pentru a fi utilizate în Statele membre ale Uniunii Europene. Astfel, pentru aceste documente puteţi solicita un formular standard multilingv, pentru a evita necesitatea traducerii şi apostilării acestora. Scutirea de obligaţia de legalizare şi de formalitatea apostilei se aplică numai documentelor şi copiilor lor certificate eliberate de autorităţile publice ale unui Stat membru şi prezentate autorităţilor publice ale unui alt Stat membru. Este vorba de documentele următoare:

- documentele eliberate de o instanţă sau de un funcţionar al unei instanţe;

- documentele administrative;

- actele notariale;

- certificatele oficiale înscrise pe documente private;

- documentele diplomatice şi consulare.

În plus, scutirea se aplică exclusiv documentelor care stabilesc unul sau mai multe dintre elementele enumerate mai jos:

- naşterea;

- decesul;

- faptul că o persoană este în viaţă;

- numele;

- căsătoria, inclusiv capacitatea de căsătorie şi starea civilă;

- divorţul, separarea de drept sau anularea căsătoriei;

- parteneriatul înregistrat, capacitatea de a încheia un parteneriat înregistrat şi statutul de parteneriat înregistrat;

- desfacerea unui parteneriat înregistrat, separarea de drept sau anularea unui parteneriat înregistrat;

- filiaţia sau adopţia;

- domiciliul şi/sau reşedinţa;

- cetăţenia;

- absenţa cazierului judiciar;

- calitatea de candidat sau participarea la vot la alegerile pentru Parlamentul European sau la alegerile locale într-un alt stat membru.

 

Menţiunile cu caractere evidenţiate indică existenţa unui formular standard multilingv pentru aceste documente. Vă atragem atenţia asupra faptului că nu toate formularele standard se eliberează în toate statele membre.

Formularul standard multilingv poate fi utilizat doar într-un alt stat membru şi trebuie prezentat împreună cu documentul oficial pe care îl însoţeşte.

Atunci când un stat membru permite prezentarea unei copii certificate a unui document oficial în locul originalului, autorităţile respectivului Stat membru trebuie să accepte o copie certificată întocmită în statul membru în care a fost eliberat documentul.

 

Mai multe informaţii cu privire la regulament şi la formularele standard multilingve pot fi găsite pe portalul european e-justiţie: https://beta.e-justice.europa.eu/35981/RO/public_documents_forms

 


                Transcrierea certificatelor /extraselor de stare civilă / extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii români care nu au avut niciodată domiciliul în România, cu excepţia celor care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română, în temeiul art.10 şi 11 din Legea cetăţeniei române nr.21/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se face cu aprobarea primarului sectorului 1 al municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al şefului Direcţiei Publice de Evidenţă a Persoanelor şi Stare Civilă a Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii de transcriere.

                a) Transcrierea certificatelor/ extraselor de stare civilă/ extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetatenia română în temeiul art.10 şi 11 din Legea nr.21/1991, republicată , cu modificările şi completările ulterioare şi care nu au avut niciodată domiciliul în România se face în termen de 60 de zile de la depunerea cererii, după cum urmează:

  • cu aprobarea primarilor sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu avizul prealabil al sefilor serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor ale sectoarelor municipiului Bucureşti

  •  cu aprobarea primarilor municipiilor resedintă de judeţ şi cu avizul prealabil al şefilor seviciilor publice comunitare judeţene de evidenţă a persoanelor

               b) Persoanele care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română şi care au avut domiciliul în România depun cererea de transcriere a certificatelor/ extraselor de stare civilă /extraselor multilingve ale actelor de stare civilă la Serviciul public local de evidenţă a persoanelor / primăria unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia se află:

  • ultimul domiciliu avut în ţară , înainte de pierderea cetăţeniei române;

  • adresa imobilului în care a locuit înainte de dobândirea cetăţeniei române, înscrisă în documentul eliberat de structura pentru imigrări;

            În situaţiile prevăzute la litere a) şi b) cererea de transcriere a certificatelor/ extraselor de stare civilă /extraselor multilingve ale actelor de stare civilă se depune personal, de către titulari sau reprezentanţii legali ai acestora, în termen de 90 de zile de la data depunerii jurământului de credinţă faţă de România. Pentru minori cererea de transcriere poate fi depusă de către unul din părinţi sau după caz, de reprezentantul legal, iar cei care au împlinit vârsta de 14 ani pot solicita şi personal.

 

 

 


 

sus