ÎNSCRIEREA MENŢIUNILOR ÎN ACTELE DE STARE CIVILĂ
 

Cererile de înscriere a modificărilor intervenite în statutul civil sau cu privire la nume ori ca urmare a rectificării actelor de stare civilă produse în străinătate, precum şi cu privire la regimul matrimonial ales în faţa autorităţilor/instituţiilor străine competente se depun personal sau prin împuternicit cu procură specială, la serviciul public comunitar local de evidenţă a persoanelor/primăria unităţii administrativ-teritoriale care are în păstrare actul pe marginea căruia urmează să se opereze menţiunea. Intră aici următoarele categorii de modificări:

 •  Stabilirea filiaţiei prin recunoaştere sau hotărâre judecătorească definitivă şi /sau încuviinţarea purtării numelui;
 •  Contestarea recunoaşterii sau tăgăduirea paternităţii;
 •  Căsătorie, desfacerea, încetarea sau anularea căsătoriei;
 •  Adopţie sau încetarea adopţiei;
 •  Schimbarea numelui de familie şi /sau a prenumelui;
 •  Deces;
 •  Menţiunile de căsătorie şi deces trimise ofiţerilor de stare civilă, din oficiu, de către autorităţile străine;
 •  Schimbarea sexului în baza hotărârii definitive;
 •  Completarea sau anularea actelor de stare civilă ori a menţiunilor în scrise pe acestea;
 •  Rectificare actelor de stare civilă ori a menţiunilor înscrise pe acestea;
 •  Regimul matrimonial;

Înscriere mentiuni de prin divorţ pronunţat în străinătate - acte necesare:
Cererea se adresează S.P.C.L.E.P./ primăria care are în păstrare actul de stare civilă pe marginea căruia urmează să se înscrie menţiunea.

 • Hotărârea judecătorească străină (apostilată sau supralegalizată)original, definitivă şitraducerea legalizată a hotărârii judecătoreşti, în original;

Conform Regulamentului (UE)2019/1111 al Consiliului din 25 iunie 2019 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii:

 Hotărârile iniţiate şi pronunţate înainte de data de 01.08.2022 care nu oferă toate elementele necesare punerii în aplicare, în special caracterul definitiv al acesteia, precum şi data la care devine executorie trebuie să fie însoţite:

 •  fie de Anexa I la Regulamentul CE nr. 2201/2003 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti eliberat în temeiul articolului 39;
 •  fie de Certificatul prevăzut în Anexa II la Regulamentul UE nr. 2019/1111 din 25.06.2019 privind competenţa, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii eliberat în temeiul articolului 36.

Hotărârile iniţiate şi pronunţate după data de data de 01.08.2022 vor fi însoţite numai de Certificatul prevăzut în Anexa II la Regulamentul UE nr. 2019/1111 privind competenţa,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie matrimonială şi în materia răspunderii părinteşti şi privind răpirea internaţională de copii eliberat în temeiul articolului 36.

 •  Hotărârea prin care s-au recunoscut pe teritoriul României efectele hotărârii străine, definitivă, în original;
 •  Declaraţie autentică a soţului cetăţean român, cu privire la numele de familie purtat după divorţ dacă în sentinţă nu se face referire la acest aspect;
 •  Documentul cu care se face dovada identităţii petent şi/sau mandatar;
 •  Certificatul de naştere şi/sau de căsătorie al persoanei pentru care se solicită înscrierea menţiunii;
 •  Procura specială autentificată în original (procură notarială sau consulară)

În situaţia în care divorţul a fost pronunţat în baza unei sentinţe judecătoreşti pronunţată într-un stat terţ, înscrierea menţiunii în registrele de stare civilă, se face după recunoaşterea hotărârii străine de către tribunalul competent a soluţiona cererea de recunoaştere, respectiv tribunalul de pe raza judeţului unde îşi are sau avut domiciliul persoana intersată, fără avizul Serviciului Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor.
În situaţiile în care hotărârile străine sunt recunoscute, potrivit legii, de plin drept în România, cererea persoanei interesate se înaintează, pentru avizare, la Serviciul Public Comunitar Judeţean de Evidenţă a Persoanelor, de către S.P.C.L.E.P./primăria competentă, însoţită de toate documentele necesare ( Sentinţele din ţările U.E. sau ţările cu care România are tratate). În situaţia în care cererea de înscriere a menţiunilor nu este depusă de către titular, declaraţiile pe propria răspundere, autentificate, trebuie date de către persoanele abilitate separat şi nu în cuprinsul procurii.

 

 

sus