INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

 

     Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova este operator de date cu caracter personal notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu nr. 1620.

Sediul: Ploieşti, str. Vasile Lupu nr. 60-62, jud. Prahova, telefon 0244/524234, email djep@ph.e-adm.ro;

     Responsabil cu protecţia datelor – nr. de telefon 0244/523081.

 

     Instituţia noastră acordă o importanţă deosebită protecţiei datelor cu caracter personal în spiritul respectului faţă de drepturile fundamentale care le sunt recunoscute persoanelor, asumându-şi în mod conştient şi responsabil aplicarea principiilor şi normelor privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

     Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova, în calitate de operator de date cu caracter personal, desfăşoară activităţi de prelucrare, pe baza atribuţiilor specifice care îi revin din actele normative în vigoare, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

I. Temeiul legal care stă la baza activităţilor specifice de prelucrare a datelor cu caracter personal este reglementat, în principal, prin următoarele acte normative:

- O.G. nr. 84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor;

- O.U.G. nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români;

- Hotărârea de Guvern nr. 295/29.03.2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispoziţiilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru stabilirea formei şi conţinutului actelor de identitate, ale dovezii de reşedinţă şi ale cărţii de imobil.

- Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

- H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;

 

II. Scopul prelucrării: datele cu caracter personal ale cetăţenilor români sunt prelucrate de instituţia noastră în următoarele scopuri: evidenţa persoanelor şi stare civilă. Potrivit prevederilor acestor acte normative, actualizarea şi valorificarea datelor din Registrului naţional de evidenţă a persoanelor (R.N.E.P.) se realizează de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date (D.E.P.A.B.D.) din cadrul M.A.I. şi de către serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor.

 

III. Instituţia noastră prelucrează, prin mijloace automatizate şi manuale, următoarele categorii de date cu caracter personal: numele şi prenumele, prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, adresa de domiciliu/reşedinţă, profesia, studiile, starea civilă, situaţia militară, imaginea digitală, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate.

 

IV.  Categoriile de persoane vizate ale căror date sunt prelucrate de către instituţia noastră pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de dispoziţiile legale sunt: cetăţenii români cu domiciliul în ţară şi cetăţenii români cu domiciliul în străinătate.

 

V. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal prelucrate de instituţia noastră sunt instituţiile/autorităţile cu atribuţii în domeniile: apărare, ordine publică, securitate naţională şi justiţie, administraţie publică, sănătate, fiscal, asigurări sociale de stat, la care se pot adăuga şi alte entităţi de drept public sau privat, în condiţiile dispoziţiilor prevăzute de normele de protecţie a datelor personale.

 

VI. Persoana vizată, respectiv persoana ale cărei date sunt prelucrate, are următoarele drepturi:

- dreptul de acces (dreptul de a primi informaţii cu privire la prelucrarea datelor);

- dreptul de rectificare (dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor);

- dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimţământul persoanei vizate;

- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal, dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului general privind protecţia datelor.

 

VII. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Prahova garantează faptul că a implementat măsuri tehnice şi organizatorice adecvate, astfel încât să asigure integritatea şi confidenţialitatea datelor conform art. 25 şi 32 din Regulamentul General UE. Unul din obiectivele principale în acest sens este şi instruirea permanentă a întregului personal implicat şi dezvoltarea politicii de conştientizare a aspectelor majore pe care le implică asumarea responsabilităţii în domeniu.

 

VIII. Datele de contact ale Autorităţii de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30,Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania. Email: anspdcp@dataprotection.ro

 

Datorită posibilelor modificări ale legislaţiei, o modificare a acestor notificări privind protecţia datelor poate deveni necesară. În acest caz vă vom informa despre astfel de modificări.

 

sus